Video: Den synliga och osynliga församlingen

Apostlagärningarna 2
38Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. 39Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” 40Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.” 41De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.

42Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. 43Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. 45De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. 46De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. 47De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.

Detta är en text som vi ofta tittar på när vi vill bygga och leda en församling. Den beskriver en väckelsetid när församlingen föddes och hur församlingen fungerade då.

Vad kan vi se direkt i texten?

 1. Apostlarna förkunnade evangeliet bland folket.
 2. De troende höll fast vid:
  1. Apostlarnas undervisning
  2. Den inbördes hjälpen
  3. Brödsbrytelsen (Herrens Måltid, Nattvarden)
  4. Bönerna
 3. De möttes i Templet och i Hemmen.
 4. De delade sina liv och sin ekonomi med varandra.
 5. De var omtyckta av folket.
 6. Gud bekräftade att det som predikades var sant genom tecken och under och genom att föra människor till tro.

Vad är församlingen?

Hur blir man en del av den?

Jag minns när jag var liten, kanske sex år, och tittade på ett program om en kristen församling på TV och frågade mamma hur blir man medlem där?

I vår församling så döps man efter det att man kommit till tro och blir sedan en del av församlingsgemenskapen genom ett beslut på församlingsmöte.

När en människa kommer till tro på Jesus, så är det ju en osynlig förvandling som sker inne i en människa genom den Helige Andes verk.

När vi döper någon till Jesus Kristus är det en synlig konkret handling som både är en bekännelse inför den synliga och den osynliga världen, inför både människor och inför andemakter.

När vi i församlingsmötet välkomnar en ny människa in i vår gemenskap så är det ett väldigt synligt sätt att bli en del av en grupp människor, men vi bekräftar också att denna människa är en syster eller broder som delar samma osynliga liv som vi.

Församlingen är alltså både något osynligt och något synligt. Både något som vi gör – praktiska handlingar, men också något Herren gör i människans hjärta – att förvandla ett egoismens tempel till ett tempel för den Helige Ande. Det yttre är naturligtvis lättast att se – men det går hand i hand med den inre verkligheten.

Det finns bara en enda församling, Jesus Kristi församling. Vi kan inte ställa oss utanför den om vi vill vara kristna – den är en osynlig verklighet i varje kristens liv.

Men församlingen är inte bara osynlig utan även synlig. I Bibeln nämns församlingar på vissa orter – de kristna i Rom, de kristna i Korint, de kristna i Gråbo. Liksom Bibeln talar om församling som möts i en viss lokal, ”hälsa de som möts i det huset” skriver Paulus ofta.

Församlingen är både en osynlig andlig verklighet och en synlig materiell verklighet.

Och båda behövs för kristendomen är ingen flummig världsfrånvänd religion där man skall fly den onda materiella verkligheten och försjunka i meditation och självspäkning för att bli upplyst. Men kristen tro är inte heller bara en social rörelse som endast handlar om att ha ett rättvisepatos.

Nej vi tror på en Gud som blev människa i Jesus Kristus. I sig själv – både helt och hållet Gud och helt och hållet Människa. Det är ju julens mirakel! Osynligt och synligt förenat. Andligt och materiellt.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Man kan beskriva vad en församling är genom vad den gör, vad som syns, på det yttre. Och det är en sann beskrivning – men det är viktigt att veta varför vi gör saker så att de inte blir tomma ritualer eller död religion.

I vår text läste vi att vi i församlingen förkunnar de goda nyheterna om vad Jesus gjort för alla människor. Vi tar vara på varandra i gemenskapen. Vi delar Herrens Måltid med varandra. Och vi tillber och ärar Pappa Gud.

Förkunnelse

Att predika eller förkunna de goda nyheterna går att göra rent tekniskt – att läsa en Bibeltext och förklara vad som står där. Det finns goda modeller och verktyg som man lär ut för hur man skall arbeta med en text. Och det är bra – det hjälper oss att förstå texten rent litterärt.

Men förkunnelse är något helt annat – vi tror och upplever hur det är den Helige Ande som vill tala med oss. Att det är Gud som har ett ärende till oss.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den Heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Bibeln är en bok med skrifter skrivna av människor som levde i olika tider i historien och som hörde Gud tala.

Nya Testamentets skrifter är alla nära knutna till Jesu apostlar, det var en av de viktigaste kriterierna när man avgjorde vilka texter som skulle få finnas med i Nya Testamentet, att de skulle vara nära anknutna till Jesu apostlar. Det finns en historisk verklighet och de är inte ihop diktade, det märker man när man läser de. De är skrivna av människor av kött och blod in i specifika situationer.

Men vi tror också att alla texter i Bibeln är inspirerade av den Helige Ande. Paulus skriver i 2Tim 3:16 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.

När vi läser Bibeln, antingen tillsammans i församlingen, tillsammans med någon som vill lära känna Bibelns vittnesbörd eller själva i vår ensamhet. Så vill den Helige Ande tala till oss – genom orden som skrevs i en annan tid. Och många kan vittna om att de hört Gud tala när de läst Bibeln.

Bibeln och förkunnelsen har ett synligt yttre som vi kan ta på och strukturera. Vi kan ha modeller och metoder för att läsa och förkunna. Men förkunnelsen och Bibeln har en osynlig dimension som vi får leva i – när den Helige Ande lyser upp en text för oss. Gör den levande och låter den tala in i vårt liv – i vår situation.

Gemenskapen

Gemenskapen i församlingen är inte bara vilken påtvingad föreningsgemenskap som helst. I församlingen brukar vi kalla varandra för syskon, och det är inte bara för att det låter bra – och det är för att vi alla fått del av Jesu egen Ande i våra liv, därför så hör vi ihop med varandra i samma familj – även om vi är väldigt olika. Den Helige Ande knyter oss samman.

1Kor 12:13 Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Det finns en osynlig verklighet som binder oss samman – denna verklighet är vi kallade att leva ut i kärlek till varandra.

1Joh 4:20 Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.

Herrens Måltid

Jesus delade en måltid med sina lärjungar som han ville att vi skulle fortsätta med tills han kommer tillbaka för att hämta hem oss. En måltid där vi får ta emot Jesu seger genom enkelt bröd och vin.

Bröd och vin kan hålla oss mätta så att vi inte svälter, men de kan i sig själva inte rädda oss från döden – men de pekar på en osynlig verklighet som vi får ta emot från Gud.

Jesus offrade sig själv för oss, han lät sig spikas upp på korset. Han lät sin kropp brytas sönder för vår skull. Han lät sitt blod bli ett offer för våra fel och brister. Det enda vi kan göra är att ta emot detta i tro – vi kan inte göra något för att förtjäna denna gåva. Den ges fritt och gratis.

Måltiden pekar på vår osynliga gemenskap med Pappa Gud och Hans son Jesus Kristus. Men den handlar även om att vi som möts och kan se varandra när vi delar gåvorna hör ihop.

Men måltiden pekar inte bara på att vi hör ihop med Gud och med varandra. Utan genom den Helige Ande hör vi ihop med alla de som över hela vår värld äter bröd och vin och så tar emot Guds gåva i Jesus Kristus, liksom vi hör ihop med alla som gjort det före oss och som i framtiden kommer att göra det.

1Korintierbrevet 10
16Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? 17Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.

Bön och Tillbedjan

Jesus sa att det viktigaste vi har att göra är att ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Matt 22:37

Det här är tillbedjan att älska Gud och att leva i gemenskap med honom och göra honom till sin Herre. Paulus uppmanar oss att be hela tiden – att leva inför Guds ansikte.

Och bön är ju något som sker i det osynliga, ett samtal mellan vårt hjärta och Guds hjärta. Jesus säger:

Matteusevangeliet 6
6…när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Men bönen i det fördolda, det osynliga samtalet med vår Herre får konsekvenser i det synliga. Vi får samarbeta med Gud i bönen.

När Jesus lärde oss att be Fader Vår, sa han att vi skulle be: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.” Mat 6:10

Den osynliga verkligheten som finns i vårt innerliga samtal med Gud – får konsekvenser i vår synliga värld. Jesus säger också:

Johannesevangeliet 14
12Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, 13och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.

Bön förändrar situationer, vi rabblar inte tomma ord eller talar ut i mörkret. Vi samtalar med universums skapare och världens räddare.

Avslutning

Församlingen är Jesu fysiska synliga kropp i den här världen. Vi är kallade att göra det som Jesus gjorde, att berätta för alla människor att Hans Pappa, Gud Fader, älskar oss och vill lära känna oss.

Genom den Heliga Anden är vi indragna i gemenskapen mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. En osynlig verklighet mitt i vår värld.

Det ger hopp om att löftet att han skall befria oss och upprätta oss skall bli verklighet. Då det osynliga blir synligt. Och det synliga förgås.

Amen.

One thought on “Video: Den synliga och osynliga församlingen”

 1. Tack till Herren hans underbar skapelse och under med allt in osynliga och synlig och den synliga kommer atta försvinna och osynlig skall vara altid .och våran tro är osynlig mend Herren som lysnar oss och svarar till oss genom osynlig värd och honom vi vill inte se men saken kan var synlig .Så mera värdeful är den osynliga värden och låt oss satsa på detta med glädje och hopp och tro mer den uoynliga värden ,tack var väl signat ,keijo södertälje

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *