Lite historia om Pingstkyrkan Gråbo

Text om Smyrnaförsamlingen i Gråbo, Stannum och Lerum. Ett utdrag från skriften ”Tio år såsom en Guds församling” från Smyrnaförsamlingens tio års jubileum 1932:

KAPITEL 3: ”Utpostverksamheten”

Smyrnaförsamlingens utpostverksamhet har intagit ett stort rum i församlingens arbete särskilt under de senaste åren, då antalet utposter ökat högst betydligt. Genom Guds nåd har arbetet också krönts med en härlig framgång, och på flera platser finnes i dag egna kapell, där vännerna kunna samlas till Ordets predikan, bön och bibelläsning.
Redan i begynnelsen av församlingens tillvaro börjades evangeliska möten i:

Gråbo och Stannum.
Även i dessa samhällen, belägna vid Västgötabanan mellan 2 och 3 mil från Göteborg, har församlingen verksamhet.
Första gången ett »pingstmöte» hölls i Gråbo stationssamhälle var på våren 1927 i mars månad, då vi inbjudits av några troende på platsen att predika Guds ord. Till lokal hade hyrts en f, d. blåbandslokal, vilken fylldes med intresserade åhörare.
Denna verksamhet har sedan fortgått alltjämt, och Herren har välsignat det utsådda ordet med själars frälsning.
En rätt stor skara har blivit »tron lydaktig och låtit sig döpa till Kristus». En särskild uppmuntran är, att en hel del unga själar blivit frälsta, vilka nu sjunga och spela till Herrens ära.
Mötena äro i regel välbesökta och hunger efter Ordet förnimmes hos folket. Vi vänta därför härlig seger från Herren i fortsättningen till många själars frälsning. Från Gråbo, Stannum och Olofstorp ha över ett 40-tal vänner hittills förenat sig med församlingen.

Den ovannänmda blåbandslokalen blev senare erbjuden Smyrnaförsamlingen, och i början av år 1929 inköpte vi densamma av Gråbo Byggnadsförening, vilken genom stort förtroende och välvilja underlättade köpets avslutande.

Vi hoppas, att de troende vännerna på platsen genom Guds fortsatta, välsignelse själva inom en snar framtid skola kunna leda verksamlieten och ordna sig till en biblisk församling.

Lerum.
I Lerum, 2 mil från Göteborg utmed Västra Stambanan, har församlingen i dagarna inköpt en tomt för uppförande av ett kapell. På platsen bo nämligen ett 13-tal medlemmar från Smyrnaförsamlingen, och dessa ha enats om att själva gripa verket an och bära omkostnaderna för en lokal, om huset får uppföras i församlingens namn.
Givetvis har Smyrnaförsamlingen velat ställa sig förstående till denna vännernas önskan, och, om Gud vill och ordnar allt, torde syskonen i Lerum snart nog kunna påbörja kapellbygget.

Slutord.
Huruvida Smyrnaförsaml ingen har något eller några år ytterligare att verka på jorden, är mycket ovisst, ty tidens tecken visa, att Jesus är nära. Må fördenskull vi, var och en av oss, som har förmånen att tillhöra en Guds församling, se till, att vi äro redo för uppbrottet, så att vi med frimodighet och glädje kunna möta Honom, som tog var synd på Sig och beredde en evig förlossning.
Vi ha en synnerligen stor anledning att vara tacksamma till Herren för vad Han utfört och fortfarande utför mitt inför våra ögon, och desto mer vi helt överlämna oss åt Honom och äro villiga att infoga oss efter Hans vilja och gå Hans väg, desto större och härligare ting skola vi få se uppenbarade ibland oss till oskattbar välsignelse för oss själva och tusende andra av våra medmänniskor.
»Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.« Ef. 3:20, 21

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *