Du behövs!

Som får utan herde
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
Matt 9:35-38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket ”

Jesus höll sig inte för sig själv, han etablerade inte en plats dit folk fick komma om de ville ha hans hjälp – nej han sökte upp de – i alla städer och på alla orter. Han kom till dem.

Vårt behov av kontroll gör att vi vill sätta upp ramarna för människors möte med Gud, vi har speciella lokaler där vi säger att man skall möta Gud.

Men Jesus gick hem till Sackaios och Matteus, han gick til, sjöar och berg, han var i synagogan som var den allmänna samlingssalen på varje ort, han gick dit människor var.

Matt 11:18 ”Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!”

Jesus kände sig hemma på bortaplan, det var de sjuka som behöver läkare och inte de friska. Jesus gick till folkets egna samlingsplatser och där berättade han om Guds rike.

”och botade alla slags sjukdomar och krämpor. ”

Och på plats fyllde han människors behov, han tog hand om de som var sjuka, skadade & som inte mådde bra. Han såg till hela människan, han evangeliet om hans pappas rike måste få predikas både i ord och handling, de goda nyheterna är inte bara religiösa – de är praktiska, möter behoven just nu och för evigheten.

”När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. ”

Jesus såg skaror av människor, och jag tror han såg bortanför Gallileen och bortom den tiden. Hans hjärta överflödade av kärlek till oss, han visste att han inte skulle kunna möta oss personligt på det sätt som han jobbade i vår text. Behoven var enorma och hur mycket Jesus arbetade så kunde han inte fylla alla behov.

Folk är rivna och slagna, de har ingen som tar hand om dem. Ingen som låter de vila på gröna ängar, ingen som för de till vatten där de finner ro. Ingen som skyddar de med sin käpp och stav, ingen som tröstar dem. Ingen som dukar för mig ett bord för dem och smörjer deras huvud med olja och låter deras bägare flöda över.

Folk är helt utlämnade åt sig själva, de hankar sig fram, de blir lurade och utnyttjade, de ger sig på varandra för att döva sin egen smärta, de ser inget hopp utan vet bara att livet är en utdragen död. De säger ät drick och var glada för imorgon skall vi dö.

Jesus säger till oss idag: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.”

Jesus behöver dig som är hans lärjunge, du behövs, du är viktig, det finns människor som du är skapad för att gå till, människor som behöver att du äter och dricker i deras hem, att du med din blick, din närhet, din hjälpsamhet, dina ord och ditt hjärta förkunnar för de att de är älskade. Din kärlek får bli ett tecken på att Gud älskar de.

Men jag är ju inte Jesus, jag kan ju inte, jag är ju för ung, jag är ju för gammal, jag har ju gift mig, jag har köpt ett tomt, det är så mycket på jobbet, jag skall bara plugga klart.

Du är perfekt för din uppgift, du har allt du behöver för att möta de som du är kallade till, du kan möta de varje dag, du behöver bara gå dit där människorna är. Du får ge som gåva det du själv har fått som gåva och visa på Pappa Guds kärek i handling och med dina enkla ord.

”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jesus behövde multiplicera sig själv, så att han kunde betjäna alla människorna, han har skapat dig unik för att kunna använda dig på ett helt unikt sätt!

Location:Korskyrkan Hedefors

Video: Lilian om Mobbning

Lilian Andersson talade om mobbning vid Pingstkyrkans ungdomsgudstjänst Church i Posthuset i Gråbo på lördagskvällen, den 2 april 2011. Church arrangerades i samband med kyrkornas gemensamma 24-2 bönehelg och blev en riktig höjdarsamling, vi fick bland annat se att Posthuset är en perfekt plats för konserter och gudstjänster.

Lilian talade rätt in i våra liv, ingen kände sig oberörd eftersom vi alla på något sätt drabbats av mobbing, själva mobbat, låtit bli att hjälpa någon som mobbats eller faktiskt gått in och stått upp för någon som mobbats. Lilian tog sedan upp två personer i Bibeln och beskriv de och hur de blev mobbade.

Video: Det viktigaste jobbet


(Nu med de fem saknade minuterna!)

Lilian Andersson från Moppeverkstan talade vid ungdomsgudstjänsten, Church, utifrån berättelsen om den förlorade och återfunne sonen i Lukas kapitel 15 om det viktigaste jobbet – att vara pappa och hur det kan få återspegla hurdan Pappa Gud är.

Flera unga var med och dramatiserade berättelsen och det kom också väldigt nära våra liv idag. Efteråt erbjöds förböne för de som ville och fikada och fortsatt gemenskap för alla – en toppenkväll!

Lukas 15:11-32

Vidare sade Jesus: ”En man hade två söner. Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor* som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.

Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.

Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.”

Video: Förändring och förtröstan

Att tänka om eller att fastna i bekymrens ”Tänk om…”
När exodus (uttåget) blir extra svårt, utifrån Andra Mosebokens skildring av uttåget från Egypten. När skall man vara stilla och när skall man gå?

Förändring efter den Eviges plan.
Framförhållning som skyddar från bakhåll

2 Mos 13:9-12

2 Mos 14:11 de sade till Mose: ”Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss, när du förde oss ut ur Egypten?

2 Mos 14:13-14 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

2 Mos 14:19-20 ”Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra.”

Herrens mäktiga hand ror det hela iland.

2 Mos 14:27 Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och HERREN strödde omkring dem mitt i havet.

2 Mos 15:3 HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn.

2 Mos 15:6 Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden.

2 Mos 15:10 Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen.

Psaltaren 27:3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

Matteus 19:17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.”

Det bittra förvandlas genom korset och bristen botas genom Guds fullhet.

2 Mos 15:23 Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara.

2 Mos 15:27 Sedan kom de till Elim, där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmer. Och de slog läger där vid vattnet.

2 Mos 16:3-4 ”Om vi ändå hade fått dö för HERRENS hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger.” Då sade HERREN till Mose: ”Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte

Matteus 1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Genomträngande gemenskap behöver utrymme

Heb 11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.

1 Tess 5:23-25 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss.

Markus 2:27 Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.

Osvikliga löften lugnar hetluften
”Inte platsen, prövningen eller paniken är det avgörande utan Herrens plan och ledning”

Video: Den synliga och osynliga församlingen

Apostlagärningarna 2
38Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. 39Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” 40Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.” 41De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.

42Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. 43Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. 45De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. 46De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. 47De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.

Detta är en text som vi ofta tittar på när vi vill bygga och leda en församling. Den beskriver en väckelsetid när församlingen föddes och hur församlingen fungerade då.

Vad kan vi se direkt i texten?

 1. Apostlarna förkunnade evangeliet bland folket.
 2. De troende höll fast vid:
  1. Apostlarnas undervisning
  2. Den inbördes hjälpen
  3. Brödsbrytelsen (Herrens Måltid, Nattvarden)
  4. Bönerna
 3. De möttes i Templet och i Hemmen.
 4. De delade sina liv och sin ekonomi med varandra.
 5. De var omtyckta av folket.
 6. Gud bekräftade att det som predikades var sant genom tecken och under och genom att föra människor till tro.

Vad är församlingen?

Hur blir man en del av den?

Jag minns när jag var liten, kanske sex år, och tittade på ett program om en kristen församling på TV och frågade mamma hur blir man medlem där?

I vår församling så döps man efter det att man kommit till tro och blir sedan en del av församlingsgemenskapen genom ett beslut på församlingsmöte.

När en människa kommer till tro på Jesus, så är det ju en osynlig förvandling som sker inne i en människa genom den Helige Andes verk.

När vi döper någon till Jesus Kristus är det en synlig konkret handling som både är en bekännelse inför den synliga och den osynliga världen, inför både människor och inför andemakter.

När vi i församlingsmötet välkomnar en ny människa in i vår gemenskap så är det ett väldigt synligt sätt att bli en del av en grupp människor, men vi bekräftar också att denna människa är en syster eller broder som delar samma osynliga liv som vi.

Församlingen är alltså både något osynligt och något synligt. Både något som vi gör – praktiska handlingar, men också något Herren gör i människans hjärta – att förvandla ett egoismens tempel till ett tempel för den Helige Ande. Det yttre är naturligtvis lättast att se – men det går hand i hand med den inre verkligheten.

Det finns bara en enda församling, Jesus Kristi församling. Vi kan inte ställa oss utanför den om vi vill vara kristna – den är en osynlig verklighet i varje kristens liv.

Men församlingen är inte bara osynlig utan även synlig. I Bibeln nämns församlingar på vissa orter – de kristna i Rom, de kristna i Korint, de kristna i Gråbo. Liksom Bibeln talar om församling som möts i en viss lokal, ”hälsa de som möts i det huset” skriver Paulus ofta.

Församlingen är både en osynlig andlig verklighet och en synlig materiell verklighet.

Och båda behövs för kristendomen är ingen flummig världsfrånvänd religion där man skall fly den onda materiella verkligheten och försjunka i meditation och självspäkning för att bli upplyst. Men kristen tro är inte heller bara en social rörelse som endast handlar om att ha ett rättvisepatos.

Nej vi tror på en Gud som blev människa i Jesus Kristus. I sig själv – både helt och hållet Gud och helt och hållet Människa. Det är ju julens mirakel! Osynligt och synligt förenat. Andligt och materiellt.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Man kan beskriva vad en församling är genom vad den gör, vad som syns, på det yttre. Och det är en sann beskrivning – men det är viktigt att veta varför vi gör saker så att de inte blir tomma ritualer eller död religion.

I vår text läste vi att vi i församlingen förkunnar de goda nyheterna om vad Jesus gjort för alla människor. Vi tar vara på varandra i gemenskapen. Vi delar Herrens Måltid med varandra. Och vi tillber och ärar Pappa Gud.

Förkunnelse

Att predika eller förkunna de goda nyheterna går att göra rent tekniskt – att läsa en Bibeltext och förklara vad som står där. Det finns goda modeller och verktyg som man lär ut för hur man skall arbeta med en text. Och det är bra – det hjälper oss att förstå texten rent litterärt.

Men förkunnelse är något helt annat – vi tror och upplever hur det är den Helige Ande som vill tala med oss. Att det är Gud som har ett ärende till oss.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den Heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Bibeln är en bok med skrifter skrivna av människor som levde i olika tider i historien och som hörde Gud tala.

Nya Testamentets skrifter är alla nära knutna till Jesu apostlar, det var en av de viktigaste kriterierna när man avgjorde vilka texter som skulle få finnas med i Nya Testamentet, att de skulle vara nära anknutna till Jesu apostlar. Det finns en historisk verklighet och de är inte ihop diktade, det märker man när man läser de. De är skrivna av människor av kött och blod in i specifika situationer.

Men vi tror också att alla texter i Bibeln är inspirerade av den Helige Ande. Paulus skriver i 2Tim 3:16 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.

När vi läser Bibeln, antingen tillsammans i församlingen, tillsammans med någon som vill lära känna Bibelns vittnesbörd eller själva i vår ensamhet. Så vill den Helige Ande tala till oss – genom orden som skrevs i en annan tid. Och många kan vittna om att de hört Gud tala när de läst Bibeln.

Bibeln och förkunnelsen har ett synligt yttre som vi kan ta på och strukturera. Vi kan ha modeller och metoder för att läsa och förkunna. Men förkunnelsen och Bibeln har en osynlig dimension som vi får leva i – när den Helige Ande lyser upp en text för oss. Gör den levande och låter den tala in i vårt liv – i vår situation.

Gemenskapen

Gemenskapen i församlingen är inte bara vilken påtvingad föreningsgemenskap som helst. I församlingen brukar vi kalla varandra för syskon, och det är inte bara för att det låter bra – och det är för att vi alla fått del av Jesu egen Ande i våra liv, därför så hör vi ihop med varandra i samma familj – även om vi är väldigt olika. Den Helige Ande knyter oss samman.

1Kor 12:13 Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Det finns en osynlig verklighet som binder oss samman – denna verklighet är vi kallade att leva ut i kärlek till varandra.

1Joh 4:20 Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.

Herrens Måltid

Jesus delade en måltid med sina lärjungar som han ville att vi skulle fortsätta med tills han kommer tillbaka för att hämta hem oss. En måltid där vi får ta emot Jesu seger genom enkelt bröd och vin.

Bröd och vin kan hålla oss mätta så att vi inte svälter, men de kan i sig själva inte rädda oss från döden – men de pekar på en osynlig verklighet som vi får ta emot från Gud.

Jesus offrade sig själv för oss, han lät sig spikas upp på korset. Han lät sin kropp brytas sönder för vår skull. Han lät sitt blod bli ett offer för våra fel och brister. Det enda vi kan göra är att ta emot detta i tro – vi kan inte göra något för att förtjäna denna gåva. Den ges fritt och gratis.

Måltiden pekar på vår osynliga gemenskap med Pappa Gud och Hans son Jesus Kristus. Men den handlar även om att vi som möts och kan se varandra när vi delar gåvorna hör ihop.

Men måltiden pekar inte bara på att vi hör ihop med Gud och med varandra. Utan genom den Helige Ande hör vi ihop med alla de som över hela vår värld äter bröd och vin och så tar emot Guds gåva i Jesus Kristus, liksom vi hör ihop med alla som gjort det före oss och som i framtiden kommer att göra det.

1Korintierbrevet 10
16Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? 17Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.

Bön och Tillbedjan

Jesus sa att det viktigaste vi har att göra är att ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Matt 22:37

Det här är tillbedjan att älska Gud och att leva i gemenskap med honom och göra honom till sin Herre. Paulus uppmanar oss att be hela tiden – att leva inför Guds ansikte.

Och bön är ju något som sker i det osynliga, ett samtal mellan vårt hjärta och Guds hjärta. Jesus säger:

Matteusevangeliet 6
6…när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Men bönen i det fördolda, det osynliga samtalet med vår Herre får konsekvenser i det synliga. Vi får samarbeta med Gud i bönen.

När Jesus lärde oss att be Fader Vår, sa han att vi skulle be: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.” Mat 6:10

Den osynliga verkligheten som finns i vårt innerliga samtal med Gud – får konsekvenser i vår synliga värld. Jesus säger också:

Johannesevangeliet 14
12Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, 13och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.

Bön förändrar situationer, vi rabblar inte tomma ord eller talar ut i mörkret. Vi samtalar med universums skapare och världens räddare.

Avslutning

Församlingen är Jesu fysiska synliga kropp i den här världen. Vi är kallade att göra det som Jesus gjorde, att berätta för alla människor att Hans Pappa, Gud Fader, älskar oss och vill lära känna oss.

Genom den Heliga Anden är vi indragna i gemenskapen mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. En osynlig verklighet mitt i vår värld.

Det ger hopp om att löftet att han skall befria oss och upprätta oss skall bli verklighet. Då det osynliga blir synligt. Och det synliga förgås.

Amen.

Nyårsgudstjänst


Peter Nätterdal predikade om oro utifrån Jesu ord i Johannesevangeliets 14:e kapitel. Lyssna på hela predikan här.

Peter avtackades i samband med gudstjänsten från sin sjuåriga tjänst som samtalsterapeut i kyrkornas gemensamma sociala arbete. Mattias Algotsson & Alf Källström talade och uttryckte kyrkornas uppskattning av Peters viktiga arbete och vi omslöt Peter och hans familj i förbön.

Location:Stora Lundby kyrka

PlayPlay