”Förlåt oss, som vi förlåter” – Mikael Tilly

Mikael Tilly

Jesus lärde oss att be:

Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda.
(Matt 6:9-13)

Jesus lär oss be: ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Jesus kom för att försona oss med Gud, för att ta straffet för våra synder, att själv lida för vår skuld för att vi skulle slippa göra det.

Jes 53:6
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Jesus bar konsekvensen av att du och jag gick vår egen väg, bort från Gud. ”I hans kropp fördömde Gud synden.” säger Paulus i Rom 8:3b. På grund av detta finns det förlåtelse för oss att få.

Och därför kan vi med förväntan be som Jesus lärde oss: ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Messias jämförs i Jesaja 53 med ”ett lamm som förs bort för att slaktas” och att ”straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid”.

Detta var Guds lösning på att människan bar på en skuld man inte kunde betala för utan att gå förlorad – att Guds eget offerlamm tog vår skuld på sig för att vi skulle få frid med Gud.

Men egentligen borde vi fått skylla oss själva, egentligen finns det ingen ursäkt för oss – utan vi skulle fått stå vårt kast.

Men på grund av Guds stora kärlek till dig och mig och varje människa får vi nu be ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Förlåt oss, som vi förlåter; lär Jesus oss att be. Vad betyder det? Jesus fortsätter efter bönen med att förklara:

Matt 6:14-15
För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Jesus kopplar ihop om jag förlåter dig med den förlåtelse som Gud ger. Varför då?

Jesus visar oss på hur förlåtelsen Gud ger är större än bara för att fixa min relation med Gud så att det blir bättre för mig, den handlar inte bara om att jag kan börja på ny kula och får känna mig lite bättre.

Guds förlåtelse skall förvandla mig, den skall prägla mitt liv, både min relation med Herren och med dig. Förlåtelsen förmedlar Guds kärlek in i våra liv.

När Jesus blev hembjuden till farisén Simon så kom en prostituerad kvinna kommer in och tvättade Jesu fötter med sina tårar, torkar de med sitt hår och smörjde hans fötter med balsam.

När Simon tycker det är opassande att Jesus lät den kvinnan röra vid honom, säger Jesus:

Lukas 7:40-47
”Simon, jag har något att säga dig.” Han svarade: ”Mästare, säg det.” – ”Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest?” Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, antar jag.” Jesus sade: ”Du har rätt.”
Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: ”Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.”

Den som fått lite förlåtet älskar lite. Den som fått förlåtelse för sina många synder visar stor kärlek. Förlåtelsen skall förvandla våra liv, den skall genomsyra vår varelse och prägla våra relationer.

Mötet med Guds kärlek om vi ber honom att förlåta oss det vi bär på, gör att våra liv blir mer och mer lika Jesus.

Utlämnad åt mig själv så blir jag bunden i min skuld och jag söker felen hos dig för att jag själv mår dåligt. Men befriad av Guds nåd så dömer jag inte – eftersom jag själv blivit fri.

Det finns en koppling mellan min relation med Herren och med mina medmänniskor. Den kärlek jag tar emot – går vidare i min relation med dig.

Förra veckan läste jag ifrån första Johannesbrevet:

1 Joh 4:19-20
Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Han är kärlekens källa, och när vi släpper taget, vänder oss till Gud och tar emot förlåtelsen – så öppnas dammluckorna för Guds kärlek.

Vi blir mer förälskade i Herren och den kärlek han ger påverkar hur jag ser på mina medmänniskor. Det blir ett överflöd i mitt liv som gör att jag kan möta dig med nåd, förlåtelse och kärlek.

Då blir bönen Jesus lärde oss mer än ord, orden ”förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.” blir inte längre en prestation utan något naturligt, ett flöde av Guds kärlek.

Det betyder inte att det alltid är lätt att förlåta, att det inte kostar något. Det kostade Jesus jättemycket att förlåta oss trots att han älskade oss. Men kärleken driver mig att förlåta, den gör att jag är beredd att betala priset för att kunna förlåta.

Petrus funderade över detta och frågade Jesus:

Matt 18:21-35
”Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” Jesus sade till honom: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.
Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig! Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.
Men när tjänaren kom ut, mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sade: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske Far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.”

Det fanns ett pris att betala för förlåtelsen, kungen avskrev den enorma skulden för sin tjänare när han bad om förbarmade.

Men tjänaren var inte villig att skriva av skulden hans medtjänare hade till honom. Kungen drabbades ekonomiskt av avskrivningen – han tog det på sig själv. Men tjänaren var inte villig att göra samma sak – trots att han själv fått sin enorma skuld avskriven. Och kungens dom är hård över tjänarens ovilja.

Jesus tar detta som ett exempel på hur vi skall se på varandra, hur jag skall se på min syster eller bror som har handlat fel mot mig, som har sårat mig eller skadat mig. Jesus har avskrivit min skuld och fyllt mitt hjärta med sin kärlek – i hjärtat finns det jag behöver för att förlåta, Guds utgivande kärlek.

Jesus sa:

Luk 6:37-38
Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.”

”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Amen

Play

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandström, Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria

Början av predikan blev tyvärr inte inspelad. Inga-Maj utgick ifrån ordet i Markus 15:33-34 och Psaltaren 22 som talar om när Jesus dör på korset. Och hon fortsatte att läsa ifrån 4 Mosebok 21 om kopparormen i öknen.

Markusevangeliet 15:33-34

Jesus dör
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eloi, Eloi, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

4 Mosebok 21:4-9

Kopparormen
De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade:”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade:”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.”Och Mose bad för folket. HERREN sade till Mose:”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Play

”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Jesus och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Jesus och Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Människan och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om Människan och Evangelium i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play